+420 739 400 705 в работни дни от 9:00 до 17:00 ч.

Общи условия за търговия Galamodino

I. Преамбюл

Тези общи условия (наричани по-нататък също ОУ) се прилагат за покупки в онлайн магазин www.galamodino.bg, който се управлява от Helena Zedková, IČ (идентификационен номер): 76302067, със седалище със седалище Na Skalkách No. 171, 664 44 Ořechov. Настоящите ОУ уреждат отношенията между Купувача и Продавача в областта на продажбата на стоки между Helena Zedková, IČ: 76302067, със седалище Na Skalkách No. 171, 664 44 Ořechov. (наричан по-долу „Продавач”) и неговите партньори (наричани по-долу „Купувач“).

Всички договорни отношения се сключват в съответствие с правния ред на Чешката република. С извършването на поръчка Купувачът потвърждава, че е прочел тези условия, от които процедурата за рекламация е неразделна част, и че е съгласен с тях. Купувачът е достатъчно информиран за тези условия преди реалното изпълнение на поръчката и има възможност да се запознае с тях.

II. Дефиниции

1. Продавач

Продавачът е Helena Zedková, IČ: 76302067, със седалище Na Skalkách No. 171, 664 44 Ořechov, Чехия.

2. Купувач

Купувачът е потребител или бизнес патньор.

 

Потребителят е физическо лице, което при сключване и изпълнение на Договора за покупка с Продавачът не действа в рамките на своята стопанска или друга предприемаческа дейност, или в рамките на самостоятелното упражняване на професията си. В началото на бизнес отношенията Потребителят предоставя на Продавача само своите данни за контакт, които са необходими за безпроблемното изпълнение на поръчката, или данните, които желае да посочи в документите за покупка.

Правните отношения между Продавача и Потребителя, които не са изрично уредени от настоящите ОУ, се уреждат от съответните разпоредби на Закон №. бр.40/1964 г. сб., Граждански кодекс и закон. № 634/1992 Coll., за защита на потребителите, както с приетите изменения, така и с всички разпоредби.

 

Бизнес партньор е:

- лице, регистрирано в търговския регистър (преди всичко търговски дружества)
- лице, което извършва дейност въз основа на търговски лиценз (самоосигуряващо се лице, вписано в търговския регистър)
- лице, което извършва стопанска дейност въз основа на лиценз, различен от търговски лиценз съгласно специални разпоредби (това включва например свободните професии като адвокат и др.)
- лице, което извършва селскостопанска дейност и е регистрирано по специален правилник.

Правоотношенията между Продавача и Купувача, който е бизнес партньор, неуредени изрично от настоящите ОУ или Договора между Продавача и Купувача, се уреждат от съответните разпоредби на Закон №. № 513/1991 Coll., Търговски закон, както и неговите изменения.

 

Индивидуалното споразумение на Продавача с Купувача е с предимство пред ОУ.

3. Потребителски договор

Това е договор за покупко-продажба, договор за работа или друг вид договор съгласно Гражданския кодекс, ако договарящите страни са потребител от една страна и доставчик от друга страна, респ. Продавач.

III. Обработка на лични данни

Цялото обработване на личните данни на Купувача се урежда от Закон № 101/2000 Coll. за защита на личните данни, и други правни разпоредби, валидни в Чешката република. Чрез свободното си решение (с натискане на бутона) Купувачът потвърждава, че е запознат с всички горепосочени факти и се съгласява с по-нататъшната обработка на личните му данни за целите на бизнес дейността на отговорното лице на този електронен магазин . Предоставянето на лични данни е доброволно с право на достъп до данните и с право на защита на правата до степента, предвидена в закона. Това съгласие може да се оттегли по всяко време в писмен вид. Личните данни ще бъдат напълно защитени срещу злоупотреба. Данните ще се съхраняват и няма да бъдат споделяни с трети страни.

 

С настоящото администраторът на сайта информира субекта на данните и му предоставя изрични инструкции относно правата, произтичащи от Закон № 101/2000 Coll., относно защитата на личните данни, т.е. по-специално, че предоставянето на лични данни на администратора е доброволно, че субектът на данните има право на достъп до тях, има право да оттегли горепосоченото съгласие по всяко време писмено на адреса на администратора, а също така има право да се свърже със Службата за защита на личните данни в случай на нарушаване на правата му и да поиска необходимото коригиране, като въздържане от подобно поведение на администратора, промяна или допълване, блокиране, ликвидация на лични данни, изплащане на парично обезщетение, както и ползване на други права, произтичащи от § 11 и § 21 от този закон. Ако Купувачът желае да коригира личните данни, които Отговорящото лице или Продавачът обработват, той може да поиска това на имейл адрес info@galamodino.bg или на горепосочения пощенски адрес на Отговарящото лице или Продавача.

 

Прочетете също Принципи на опазване на личните данни

IV. Ред и сключване на Договора

Купувачът има право да изпрати поръчката до Продавача само чрез системата за поръчки в електронния магазин.

 

Предложението за сключване на Договор за покупко-продажба е предоставяане на предлаганите стоки от Продавача на уебсайта, като Договорът за покупка се създава чрез изпращане на поръчката от Купувача потребител и приемане на поръчката от Продавача. Продавачът незабавно потвърждава това приемане на Купувача чрез информационен имейл, но това потвърждение няма влияние на сключването на Договора. Полученият Договор (включително договорената цена) може да бъде изменен или прекратен само по споразумение на страните или на законно основание.

 

Някои видове стока Продавачът не може да съхранява прекалено дълго поради капацитетни или икономически причини. При поръчка на стоки на стойност над 760 лв., Купувачът се задължава да заплати на Продавача депозит в размер на 50% от продажната цена на стоката. Продавачът се задължава да поръча стоката от Доставчика само в момента на плащане на пълната сума на депозита от Купувача. При плащане на депозита, важат условията за плащане на Продавача, посочени в раздел 6 от настоящите Общи условия, точка „Плащане авансово по сметката“. Депозитът се възстановява само ако Продавачът не е в състояние да осигури доставката на стоката на Купувача.

 

Тези ОУ са на чешки език, като договорът за покупка също може да бъде сключен само на чешки език. Потребител, който има постоянно местожителство в държава-членка на Европейския съюз извън територията на Чешката република, или който е гражданин на държава-членка на Европейския съюз извън територията на Чешката република, с потвърждаване на поръчката се съгласява да сключи договор за покупка на чешки език. След сключване на договора за покупка не е възможно да се установи дали са възникнали грешки при обработката на данните преди да се направи поръчката, както и да се коригират тези грешки. Сключеният договор за покупко-продажба се архивира от Продавача и е достъпен за Купувача при поискване в рамките на 1 година от датата на подписването му.

V. Цена и плащане

Офертите с цените, посочени в електронния магазин на Продавача, са договорни, крайни, винаги актуални и валидни за периода, през който се предлагат от Продавача в електронния магазин. Разходите за доставка са посочени в раздел „Срок на доставка и условия за доставка“. Разходите за използване на средствата за комуникация от разстояние се поемат от Купувача. Окончателно изчислената цена след попълване на формуляра за поръчка вече е посочена, включително с доставката. Посочената цена за стоките към момента на поръчване на стоката от купувача се прилага като цена при сключване на Договора между Продавача и Купувача. Фактурата, основана на Договора за покупка между Продавача и Купувача, също служи като известие за доставка. Купувачът може да приеме стоката по принцип само след пълно плащане, освен ако не е уговорено друго.

 

В случай, че Купувачът извърши плащането и впоследствие Продавачът не е в състояние да осигури доставката на стоката, Продавачът незабавно връща плащането на Купувача по договорения начин. Срокът за връщане на изразходваните средства зависи от избрания начин на връщането им, но не може да надвишава срок от 30 дни от момента, в който е възникнала невъзможността за доставка на стоката.

 

Стоката остава собственост на Продавача до пълното й изплащане.

 

Продавачът приема следните условия за плащане:

- Плащане в брой при получаване
- Плащане при доставка
- Плащане онлайн чрез PayPal
- Плащане с карта чрез платежен терминал
- Предплащане по сметка

VI. Срок за доставка и условия за доставка

Продавачът ще изпълни доставката на стоката, като предаде стоката на Купувача, или като предаде стоката на първия превозвач, като по този начин също прехвърли риска от повреда на стоката върху Купувача. Наличността на продукта винаги е посочена в детайлите за този продукт. Времето за доставка зависи от наличността на продукта, условията на плащане и условията за доставка, която е максимум 5 дни. В нормални случаи стоката се изпраща в рамките на 3 работни дни след заплащане на пълната покупна цена. Крайната дата на доставка винаги е посочена в имейла за потвърждение на поръчката. Монтажът на закупената стока не е част от пратката. Купувачът ще получи данъчен документ/фактура заедно със стоката.

 

Срокът за доставка на стоките, които се заплащат от Купувача при получаване, т.е. наложен платеж, започва да тече от деня на сключване на Договора за покупка съгласно чл. IV. от ОУ. В случай, че Купувачът е избрал различен вариант на плащане от плащането на стоката при получаване, срокът за доставка започва да тече едва след пълно плащане на покупната цена, т.е. от кредитирането на съответната сума по сметката на Продавача.

 

Продавачът приема следните условия за доставка:

- Доставка до места за доставка през Packeta
- Доставка на адрес Еконт

 

В случай на замяна на стока в рамките на 14 дни от закупуването на стоката, Продавачът начислява пощенски разходи за всяка отделна пратка до Купувача.

 

В случай на връщане на стоката от Купувача, същият заплаща пощенските разходи на Продавача в срок от 14 дни. В случай на поръчка на стоки на стойност над 154 лв., Продавачът поема разходите за транспорт и плащане.

VII. Гаранция и сервиз

При продажба на потребителски стоки гаранционният срок е 24 месеца; при продажба на хранителни продукти гаранционният срок е 8 дни, при продажба на фуражи - 3 седмици, а при продажба на животни - 6 седмици. Ако срокът на използване на артикула е отбелязан върху продадения артикул, неговата опаковка или приложените към него инструкции в съответствие със специални законови разпоредби, гаранционният срок изтича в края на този срок.

 

Гаранцията не покрива износване, причинено от нормалната употреба на стоката. За артикули, продадени на по-ниска цена, гаранцията не покрива дефекти, за които е договорена по-ниска цена. В случай на употребявани артикули, Продавачът не носи отговорност за дефекти, съответстващи на степента на използване или износване, които артикулът е имал при приемането му от купувача.

 

В съответствие с действащия правен ред на Чешката република, Купувачът, който е бизнес партньор и купува стоки във връзка със стопанска дейност, не получава гаранция за стоките извън общата отговорност на Продавача за дефекти на стоките при доставка. Купувачи, които са бизнес партньори и закупуват стоки във връзка със стопанската си дейност е предвиден гаранционен срок от 12 месеца. За да уплатните гаранцията, е необходимо да представите документ за придобиване (касова бележка, фактура, договор за лизинг) или гаранционна карта. Ако стоките се изпращат  обратно на Продавача, е необходимо да бъдат опаковани по такъв начин, че да не се повредят по време на транспорта. Продавачът не предоставя следгаранционно обслужване на Купувача.

VIII. Процедура за прилагане на гаранцията

В случай, че по време на гаранционния срок възникне дефект, Купувачът има, в зависимост от естеството на този дефект, следните права при прилагане на гаранцията:

в случай на дефект, който може да бъде отстранен:

а.) правото на безплатно, правилно и своевременно отстраняване на дефекта


б.) право на замяна на дефектни стоки или дефектни части, ако това не е непропорционално поради естеството на дефекта


в.) в случай на невъзможност на процедурите, посочени в точки а.) и б.) има право на разумна отстъпка от покупната цена или отказ от договора за покупка

в случай на непоправим дефект:

а.) право на замяна на дефектни стоки или отказ от договора за покупка

в случай на дефект, който може да бъде отстранен, но Купувачът не може да използва артикула правилно при повторение на дефекта след ремонт (т.е. стоката вече е била заявена 3 пъти за същия дефект) или за по-голям брой дефекти

а.) право на замяна на дефектни стоки или отказ от договора за покупка
в случай на други непоправими дефекти и ако потребителят не поиска замяна на артикула:
а.) право на разумна отстъпка от покупната цена или отказ от договора за покупка

Рекламациите не се отнасят за случаи:

 

- ако дефектът или повредата са причинени при видимо неправилна употреба, в противоречие с инструкциите за употреба или други неправилни действия на Купувача

- доказана манипулация на стоките

- за дефекти, причинени от нормално износване на потребителски стоки с определен срок на употреба съгласно специални законови разпоредби, ако такава рекламация е направена след изтичане на този срок

- дефекти, причинени от природни бедствия

IX. Прекратяване на договора

Поради естеството на сключване на Договора за покупка чрез комуникация от разстояние, Купувачът, който е потребител, има право да се откаже от този Договор без неустойка в рамките на 14 дни от получаване на стоката. Освен това, Купувачът, който е потребител, има право да се откаже от Договора в съответствие с разпоредбите на раздел 53, параграфи 7 и 8 от Закон № 40/164 Coll., Гражданския кодекс, както и неговите изменения. Горното не се отнася за Купувача, който е бизнес партньор и сключва Договор за покупко-продажба във връзка със стопанската си дейност. В случай на гореспоменатия отказ от договора, Продавачът ще изпрати покупната цена по банковата сметка на Купувача, за която Купувачът ще информира Продавача.

 

Продавачът има право да се откаже от Договора, ако Купувачът не заплати пълния размер на цената в рамките на 30 дни от датата на сключване на Договора за покупко-продажба.

X. Заключителни разпоредби

Купувачът ще даде възможност на Продавача да изпълни задълженията си в съответствие с Офертата/Договора, за което ще положи необходимите усилия.

Купувачът се задължава да възстанови всички разходи, направени от Продавача за изпращане на уведомления за просрочени плащания и разходите, свързани със събирането на вземанията.

Купувачът потвърждава, че Продавачът има право да прехвърли вземането си по Договора на трета страна.
Купувачът незабавно уведомява Продавача за промяната на своите лични данни, не по-късно от 5 работни дни от деня, в който е настъпила такава промяна.

 

Страните се задължават да положат всички усилия за разрешаване на всякакви спорове по взаимно съгласие, произтичащи от или във връзка със Споразумението и/или ОУ. Взаимните задължения на договарящите страни се уреждат от правния ред на Чешката република, по-специално от Закон № 40/1964 Coll., Гражданския кодекс, както и неговите изменения. За целите на договаряне с международен елемент с настоящото в съответствие с член III. Регламент № 593/2008 относно приложимото право към договорните задължения, приет от Европейския парламент и Съвета на Европейския съюз на 17 юни 2008 г. (наричан по-долу „Рим I“), че те са избрали чешкото право като приложимо право към Споразумението за покупко-продажба и тези ОУ, а именно с изключение на прилагането на „Конвенцията на ООН за договорите за международна продажба на стоки“. Този избор не засяга член VI Рим I относно потребителските договори.

 

В случай, че някоя клауза на Споразумението и/или ОУ е или стане или се установи, че е невалидна или неприложима, това няма да засегне (до максималната степен, позволена от закона) валидността и приложимостта на останалите клаузи на Споразумението и/или Общите условия. В такива случаи договарящите се страни се задължават да заменят недействителната или неприложима разпоредба с валидна и приложима разпоредба, която ще има, доколкото е възможно, същото и законово допустимо значение и ефект като намерението на разпоредбата да бъде заменена. По закон договарящите се страни декларират, в случаи на договаряне с международен елемент, за всякакви спорове (различни от спорове, по които арбитърът има изключителна юрисдикция и/или във връзка с тях) или за случаи, в които окончателно съдебно решение би установило, че няма правомощие за арбитраж съгласно този член от ОУ, че в съответствие с член 23 от Регламент (ЕО) № 44/2001 на Съвета от 22 декември 2000 г. относно юрисдикцията и признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела, уреждащи изключителната юрисдикция на Общинския съд в Бърно да решава всички бъдещи спорове по Договора и/или ОУ и/или във връзка с тях. С настоящото договарящите страни установяват изключителната юрисдикция на Общинския съд в Бърно за всички спорове във връзка с Договора и ОУ (с изключение на спорове, по които е предоставена изключителната юрисдикция на арбитъра и/или във връзка с тях) .

 

Тези ОУ влизат в сила и влизат в сила на 12 юли 2016 г. и са достъпни и на уебсайта на Продавача. Продавачът има право да променя тези ОУ по всяко време. След това Общите условия престават да са валидни и в сила в деня, в който новите ОУ влизат в сила.

Имате ли въпрос или коментар? Пишете ни.

име:
E-mail:
Въведете въпроса си тук:
4 + 5 =Nastavení Cookies
Бисквитки

Нашият уебсайт използва бисквитки, за да ни помогне да ги подобрим. За да използваме бисквитки, трябва да ни позволите да го направим. С натискането на бутона „ОК, съгласен съм“, вие давате това съгласие.

Настройки ОК съгласен съм
×
Настройки за бисквитки

Бисквитките са малки файлове, които уебсайтовете (включително нашите) съхраняват във вашия уеб браузър. Съдържанието на тези файлове се обменя между вашия браузър и нашите сървъри или със сървърите на нашите партньори. Имаме нужда от някои бисквитки, за да работи уебсайтът правилно, някои са ни необходими за маркетинг и статистически анализ. Тук можете да зададете кои бисквитки ще можем да използваме.

Необходими бисквитки
Необходими бисквитки
Това са технически файлове, които са необходими за правилното поведение на нашия уебсайт и всички негови функции. Те се използват, наред с други неща, за съхраняване на продукти в пазарската количка, показване на продукти при поискване, контролни филтри, лични настройки, както и за задаване на съгласие за използването на бисквитки. Вашето съгласие не се изисква за тези бисквитки и дори не е възможно да го премахнете.
 
Влияе на функциите:
  • Конфигурационни бисквитки
Аналитични бисквитки
Не Да
Аналитични бисквитки
Аналитичните бисквитки ни позволяват да измерваме ефективността на нашия уебсайт и нашите рекламни кампании. Те се използват за определяне на броя на посещенията и източниците на посещения на нашия уебсайт. Ние обработваме данните, получени чрез тези бисквитки, по обобщен начин, без да използваме идентификатори, които насочват към конкретни потребители на нашия уебсайт. Ако изключите използването на аналитични бисквитки във връзка с вашето посещение, ние губим възможността да анализираме ефективността и да оптимизираме нашите действия.
 
Влияе на функциите:
  • Google Analytics - аналитичен трафик
Персонализирани бисквитки
Не Да
Персонализирани бисквитки
Ние също така използваме бисквитки и други технологии, за да приспособим нашия бизнес към нуждите и интересите на нашите клиенти и да подготвим изключително изживяване при пазаруване за вас. Използвайки персонализирани бисквитки, можем да избегнем обяснението на нежелана информация, като неподходящи препоръки за продукти или безполезни специални оферти. В допълнение, използването на персонализирани бисквитки ни позволява да ви предложим допълнителни функции, като препоръки за продукти, съобразени с вашите нужди.
Маркетингови бисквитки
Не Да
Маркетингови бисквитки
Ние (маркетинговите) бисквитки се използват от нас или от нашите партньори, за да можем да показваме подходящо съдържание или реклами както на нашия уебсайт, така и на уебсайтовете на трети страни. Благодарение на това можем да създаваме профили въз основа на вашите интереси, така наречените псевдонимизирани профили. Въз основа на тази информация обикновено не е възможно незабавно да ви идентифицираме, тъй като се използват само псевдонимизирани данни. Ако не сте съгласни, вие няма да бъдете получател на съдържание и реклами, съобразени с вашите интереси.
 
Влияе на функциите:
  • Google Ads

X